Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

 

Kornica, dnia 21.09.2016r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotycząca zapytania ofertowego numer referencyjny 1/3.2.2 POIR/2016 w ramach projektu pt. „Wdrożenie nowej technologii
do produkcji asortymentu dla przemysłu ceramicznego” nr wniosku: POIR.03.02.02-00-0466/16 współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”, Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”,
III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”

W związku z zakończeniem procedury wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z Zapytaniem ofertowym numer referencyjny 1/3.2.2. POIR/2016 (Ogłoszenie o zamówieniu 2016/S 151-272947)
na dostawę: szlifierki powierzchniowej wraz z montażem i uruchomieniem – 1 sztuka, informujemy, że dokonano wyboru oferty firmy:

APX Technologie Sp. z o.o., ul. Centralna 27, 05-816 Opacz.

Dziękujemy wszystkim oferentom za złożone oferty.

Niniejsza informacja o wyniku postępowania została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.orizzonte-polska.pl oraz wysłana drogą mailową do każdego oferenta, który złożył ofertę w ustalonym terminie.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NUMER REFERENCYJNY: 1/3.2.2 POIR/2016

 

Orizzonte Polska Sp. z o.o. Kornica ul. Przemysłowa 3, 26-200 Końskie w związku z planowaną realizacją projektu pt. „Wdrożenie nowej technologii do produkcji asortymentu dla przemysłu ceramicznego” nr wniosku: POIR.03.02.02-00-0466/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”, Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, niniejszym zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

szlifierka powierzchniowa wraz z montażem i uruchomieniem – 1 sztuka

Termin składania ofert: do 13/09/2016, godz. 12:00.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania znajdują się w załączniku do niniejszego zapytania: „Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy” nr 2016/S 151-272947 (pobierz), które zostało upublicznione w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod adresem:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:272947-2016:TEXT:PL:HTML.